ЭГЧИС

Санаа явцуу, түргэн зантай: эгчис хүн (түргэн огцом зантай хүн).