ЭГЦДҮҮ

Эгц байрын: эгцдүү газар (эгц маягтай газар, өгсүүрдүү газар).