ЭГЦРЭХ

Шулуун тэгш болох: мод эгцрэх (муруй тахир мол өөрөө аяндаа тэгшрэх).