ЭГЦДЭХ

Хэтэрхий эгц болох: уургын үзүүр эгцдэх (уургын үзүүр хэтэрхий шулуун болж тохиромжгүйдэх).