зохисгүй явдалтай эвлэрэх
зүй зохисгүй явдалд найр тавих, өөгшүүлэх