эелэх эвлэрэх
хүмүүс бие биеэ бүрэн ойлгож нөхөрлөх