эвлэрэх бодлого
урьд хийсэн муу зүйлээ цагаатган эв эеэ хичээх бодлого