эвдэрхий хэмхэрхий
эд зүйлийн эдэлж хэрэглэх боломжгүй, хэвийн байдал нь алдагдсан байдал