сэтгэл санаа нь эвдэгдэх
хүний буруу үгэнд орж сэтгэл санаа нь хувирах