газрын хөрс эвдэгдэх
үер, салхины улмаас газрын хөрс хагарч ганга гуу үүсэх