эв зэвгүй
а. Ажилд эв дүйгүй, эв хавгүй; б. Зожиг, зөрүүд зантай