эв зүй
а. Хүмүүсийн харилцааны таарамж, нийц; б. Юм хийх ур ухаан, эв дүй; в. Юмны өөр хоорондоо тохирох зохирох байдал