ШИРЖИГНҮҮЛЭХ

Юмыг шаржигнуулах, ширжиг ширжиг хийсэн чимээ гаргах.