ШИРИЙН

нарийн ширийн (ховор чухаг), нарийн ширийн зүйл (ховор чухаг зүйл).