ШИРЖИГ

ширжиг ширжиг хийх (ширжиг гэсэн чимээ байн байн гарах).