ШИРГЭЛТ

Ширгэх үйлийн үр дүнг заасан нэр: ширгэлт багатай (ширгэх нь бага), ширгэлт ихтэй дэлгэрэнгүй...

ширгэлт багатай ширгэх нь бага
ширгэлт ихтэй ширгэх нь их