ШИРГЭМТГИЙ

Байнга ширгэж байдаг: ширгэмтгий гол (байнга ширгэж байдаг гол).