ШИРГЭМЭЛ

Нэгэнт ширгэсэн нь: ширгэмэл худаг (ус нь хатаж үгүй болсон худаг).