хоёрдугаар сарын шинэдээр ажлаа дуусна
хоёрдугаар сарын эхний хоногуудад ажлаа дуусна