ШИНЭЛҮҮЛЭХ

1. Цагаан сар, шинэ жилийн ёс гүйцэтгүүлэх;


2. Шинэ болгох, шинэчлүүлэх.