ШИНЭЛЭГ

Нэн шинэ: шинэлэг санаа (нэн шинэ санаа), шинэлэг тал (цоо шинэ зүйл).

шинэлэг санаа нэн шинэ санаа
шинэлэг тал цоо шинэ зүйл