ШИНШҮҮЛЭХ

Үнэрлүүлэх: үнэр шиншүүлэх (үнэрлүүлэх).