ШИНГЭЦГҮЙ

Шингэц муу: шингэцгүй хоол (шингэц муутай хоол).