ШИНГЭЦТЭЙ

Шингэх нь сайн: шингэцтэй хоол (шингэц сайтай хоол).