ШИВЭГДЭХ

Зүү, шивүүр зэргээр хатгагдах, цоочигдох.