ШИВЭГНҮҮЛЭХ

Шивнүүлэх, сэм хэлүүлэх, сэм зөөлөн дуу гаргуулах.