ШИВЭЛ :
/ ургамал /

шивэл өвс (яс, мод зэргийг үрж засдаг, иш нарийн, үе охор, хурц ширүүн нэгэн зүйл өвс; шивлий).