ШИВЭГНҮҮР

Хажуугийн хүнд үл сонсогдох, хандагчид дөнгөж сонсогдох төдий нам дуу авиа; шивнүүр, шивнээ.