ШИВЭГЧИН
/ хуучирсан /

Эм зардас, зарц эмэгтэй: шивэгчин болох (хүний зарц болох) - Тийнхүү охин Умбах удалгүй малын дэлгэрэнгүй... Б.Чойндон. Галбын говьд., шивэгчин эм (зарц эмэгтэй) - Би танд шуудай нөхөх нэг шивэгчин бэлэглэе. Д.Нацагдорж. Их авхай., боол шивэгчин [хоршоо] (эзний бүрэн өмч болж, хөдөлмөр ба амь бие нь түүний мэдэлд байх хүмүүс), аягачин шивэгчин [хоршоо] (хааны ордонд үйлчилдэг эмс), зарц шивэгчин [хоршоо] (баячуудад захирагдан үйлчилдэг зардас эм).

шивэгчин болох хүний зарц болох
шивэгчин эм зарц эмэгтэй
боол шивэгчин эзний бүрэн өмч болж, хөдөлмөр ба амь бие нь түүний мэдэлд байх хүмүүс
аягачин шивэгчин хааны ордонд үйлчилдэг эмс
зарц шивэгчин баячуудад захирагдан үйлчилдэг зардас эм