ШИВШРЭГ
/ хуучирсан /

Сэрэмжгүй болоод явдал золгүй байх нь: шившрэг хүн (сэрэмжгүй, бүтэлгүй хүн), шившрэг дэлгэрэнгүй... (азгүй, бүтэмжгүй явдал).

шившрэг хүн сэрэмжгүй, бүтэлгүй хүн
шившрэг явдал азгүй, бүтэмжгүй явдал