ШИВХЛЭХ

Шивхээр бордох, өтөг бууц хийх: тариалангийн газрыг шивхлэн бордох (тариалангийн газрыг өтөг бууцаар дэлгэрэнгүй...