ШИВХРҮҮЛЭХ

1. Цугларч үймсэн олон хүн, амьтныг тараах:


2. Их юмнаас хороох, бага болгох.