ШИВШИГТЭЙ

Шившиг ихтэй, ичгүүртэй: шившигтэй зүйл (ичгүүртэй зүйл), шившигтэй хэрэг дэлгэрэнгүй...

шившигтэй зүйл ичгүүртэй зүйл
шившигтэй хэрэг гутамшигтай хэрэг
шившигтэй явдал гутамшигтай явдал