шивхийн мөөг
/ ургамал /
шивхэн дээр ургадаг өвсөн мөөг