ШАРЛАХ V:
/ хуучирсан /

ном шарлах (эрдэмт хүний толгойд гэнэт номын ухаан, шинэ санаа орж ирэх).

Ижил үг:

ШАРЛАХ I

ШАРЛАХ II

ШАРЛАХ III

ШАРЛАХ IV