ШАРЛАХ II

Шар өвчин тусах: хүүхэд шарлах (хүүхдэд шар өвчин тусах).

Ижил үг:

ШАРЛАХ I

ШАРЛАХ III

ШАРЛАХ IV

ШАРЛАХ V: