ШАРГИА

Юм шаргих үйлийн нэр: усны шаргиа (голын ус харгин урсах нь).