ШАРГАЛХАН

Нэлээд шаргал: шаргалхан үстэй (нэлээд шаргал үстэй).