ШАРГАЧИН

Эм зээр - Сайр малтан ус шимж зогссон хоёр борлонтой шаргачин дэгдэж чадахгүй байв. Ч.Алагсай. Алтайн дэлгэрэнгүй...