ШАРВАГАНУУР

1. Шарвалзах зантай: шарвагануур зантай хүүхэн (шарвалздаг зантай хүүхэн):


2. [шилжсэн] Зусардан эргэж буцах зантай хүн.