ШАРВАЛЗУУЛАХ

Хүн, амьтны шарвалзах занг хөдөлгөх: сүүлээ шарвалзуулах (амьтны сүүлээ хөдөлгөх).