шар шар хийх
цасан дээр гишгэх, булгийн ус ундран гарах зэрэгт шар гэх чимээ гарах