ШАР V

Монгол эмнэлгийн гурван махбодын нэг.

Ижил үг:

ШАР I

ШАР II

ШАР III

ШАР IV

ШАР VI:

ШАР VII: