Замбуутивийн шалсай
газрын эздэд зориулан замбайн гурилаар гурвалжин босоо цац хэлбэртэй, оройд нь нар сар, чандмань эрдэнэсийг будагтай шар тосоор чимэн хийсэн балин