ШАЛАМТГАЙ

Шалах нь олонтоо, байнга шалж байдаг: шаламтгай хүн (байнга шалж, гуйн гувшиж байдаг хүн).