тэрэгний шаантаг
морин тэрэгний дугуйны зай завсрыг чигжих жийрэг мод