хуулах шаалах
оёсон наасан зэрэг зүйлийг ховх татах