шаагьсан ажилчид
а. Гавшгай сайн ажилчид; б. Дуу шуу болсон шуугилдсан олон ажилчид