хонь шааварлах
туранхай, сул дорой хонины хэвлээс дээших хэсгийн ноосыг хярган авч, дээших хэсгийн ноосыг нь үлдээх