тэмээ шааварлах
хүч тарга муутай тэмээний хэвэл болон биеийн дундаас дооших хэсгийн ноосыг хярган авч, зоо нурууны нь ноосыг үлдээх